MutuaTerrassa


CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MUTUALISTES     

Previ acord de la Junta Directiva, el president de l'Entitat i en acompliment del que disposen els seus Estatuts, convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el proper dia 14 de juliol al local del carrer de Sant Antoni, 39-41, de Terrassa, a les 15.00 hores en primera convocatòria i a les 16.00 hores en segona convocatòria, per tractar dels assumptes del següent

 

 ORDRE DEL DIA

 

  • Informe de la Comissió de Control i d'Auditoria de l'Entitat sobre l'exercici de 2019.
  • Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i informe de gestió individual i consolidat de Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social, corresponents a l'exercici de 2019 així com de la materialització de l'ampliació del Fons Mutual conforme a l'acord de l'Assemblea de 28.4.1998.
  • Examen i aprovació, si escau, de la gestió portada a terme per la Junta Directiva durant aquest exercici.
  • Examen i aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat d'aquest exercici.
  • Nomenament d'auditors externs per als exercicis 2020, 2021 i 2022 pels Comptes individuals i consolidats de l'Entitat.
  • Ratificació de l'acord de la Junta Directiva de la donació a "Fundació Mútua de Terrassa, per a la Docència i Recerca Biomèdica i Social, Fundació Privada Catalana".
  • Ratificació de l'acord de la Junta Directiva de la dotació al Fons Social Reembors de quotes.
  • Elecció estatutària de membres de la Junta Directiva.
  • Delegació de facultats per a la formalització dels acords que s'adoptin.

 


Nota: Els Srs. Mutualistes tenen dret a examinar al domicili social la documentació relativa als Comptes anuals, a partir de la publicació de la present convocatòria i fins a la data de la celebració de l'Assemblea general ordinària.


La papereta d'assistència així com el document de delegació de vot es trobarà adjunt a aquest text o es podrà sol·licitar per telèfon als números 93.736.50.75 i 93.736.50.60.

 

 

Terrassa, 26 de maig de 2020

 

 

El president,
Jordi Parera Martinell

 

Convocatòria de l'Assemblea General Ordinària de Mutualistes

 

Papereta d'Assistència

 

   

® MútuaTerrassa | Contacte