MutuaTerrassa MútuaTerrassa Mutuaterrassa Fets I Xifres 2015

Presentació

 

Presentació

 

Per a aquelles persones que no tinguin temps de llegir tota aquesta presentació, dir que el 2015 ha estat un any complex, però un any en el que s'ha avançat en tots els projectes en els que MútuaTerrassa s'havia compromès, tots ells orientats a l'objectiu principal de l'entitat, que és el servei a les persones.


Tot just començar l'any 2015 es va dur a terme la integració efectiva de la mutualitat Mútua Previsora Barcelona, dins l'Àmbit de Servei Assegurador, malgrat que la integració comptable va ser amb efectes d'1 de juliol de 2014. Al larg de l'any 2015 es van fer les adaptacions i els processos d'integració necessaris. A data d'avui podem dir que es troba plenament incorporada al funcionament i a la cultura de MútuaTerrassa.

 

Ja s'ha anat comentant al llarg dels darrers anys, però cal assenyalar-ho com un dels fets més rellevants que s'han desenvolupat al llarg d'aquest exercici de 2015, i que han suposat un esforç de dedicació, de comprensió i d'adaptació dels processos i mètodes de treball de tots els professionals que, directa o indirectament, estan relacionats amb l'Àmbit de Servei Assegurador. Ens referim a la preparació que ha estat necessària per entomar l'entrada en vigor de la nova normativa de "Solvència II", que és d'aplicació per a tot el sector assegurador a nivell europeu -en general-, i a l'Estat espanyol -en particular- des del dia primer de gener del 2016. Les conseqüències pràctiques de l'aplicació d'aquesta nova situació de Solvència II van molt més enllà de l'activitat asseguradora, pròpiament dita, i ens empeny a escometre canvis i reestructuracions per adaptar-nos-hi.


A les acaballes de l'any 2015 vam haver d'entomar -novament- fortes tensions de tresoreria per l'endarreriment en els pagaments del CatSalut. Tensions que es van corregir tot just a mitjans del mes de desembre quan, a través del FLA (el Fons de Liquiditat Autonòmica), vam rebre 68 milions d'euros d'endarreriments. Aquesta xifra és elevadíssima; fins i tot més alta que la que ens van liquidar l'any 2013 en el "Plan de Pago a Proveedores". Es va poder anar aguantant la situació que comportaven aquests endarreriments gràcies a la bona feina dels professionals de la nostra Organització, i amb la confiança de les entitats financeres amb les que treballem. Actualment la situació està normalitzada. Això vol dir que estem en terminis de pagament similars als habituals ja que, si bé la Generalitat de Catalunya ha fet un esforç important, situant el termini de pagament a 60 dies des de principis del present any 2016, ja s'ha establert el procés per tal de retornar al termini al que ens tenien acostumats, de 90 dies, pel que fa a les factures ordinàries.

 

En un altre sentit -econòmic, ara- la incertesa sobre la contractació de l'exercici de 2015 amb el CatSalut es va mantenir fins a principis d'enguany, deixant gairebé nul·la capacitat per a la reacció. Sortosament es va poder assolir que el tancament de l'exercici fos -amb prou feines- equilibrat.

 

Dins l'exercici de 2015 s'ha esdevingut un fet que, tot i no tenir un impacte directe dins de Mútua de Terrassa, sí que suposa un element de referència per al futur. Es tracta de la signatura del Conveni col·lectiu del SISCAT, que és d'aplicació per a la majoria d'hospitals, centres d'atenció primària de salut i centres sociosanitaris de Catalunya, integrats a la xarxa d'utilització pública. Mútua de Terrassa té, des de l'any 1987, conveni col·lectiu propi, el qual ha finit la seva vigència el 31 de desembre de 2015, estant en aquests moments en procés de negociació entre els representants dels treballadors i els representants de l'empresa.

 


A l'informe de gestió de l'exercici de 2014 assenyalàvem també, com a projectes estratègics rellevants, el Projecte Edifici Estació i el Projecte ampliació Urgències, dins l'Àmbit de Servei Assistencial. Projectes d'aquesta mena i envergadura van íntimament lligats a concessions administratives, a autoritzacions i a aprovacions de diversos òrgans administratius, i això -per bé o per mal- està sotmès a nombrosos tràmits burocràtics i lents. En aquests moments podem dir que ja s'han iniciat les obres d'adequació de l'interior de l'Edifici Estació. En el que respecta al Projecte d'ampliació d'Urgències s'ha anat treballant molt i bé en el Pla funcional d'espais. Ambdós Projectes estaran positivament condicionats i estretament lligats a la mobilitat, tal i com ja s'ha començat a palpar. En efecte, la posada en funcionament del perllongament de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que va ser una realitat a les dates previstes (juliol de 2015), s'ha traduït en una clara millora de l'accessibilitat a les instal·lacions que MútuaTerrassa disposa en el centre de la ciutat de Terrassa.

 

Un altre projecte que s'ha materialitzat i que ha agafat una embranzida molt potent al llarg de l'exercici de 2015 ha estat el Projecte Fundació Integralia Vallès. Les activitats es varen iniciar el 9 de juny de 2015 a les instal·lacions del Centre Vallparadís; al mes d'octubre de 2015 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, va reconèixer com a Centre Especial de Treball la Fundació Integralia Vallès; i a finals de l'any 2015 l'equip de professionals estava situat en 26 operadors -tots ells amb discapacitat física-. Actualment el nombre d'operadors ha superat amb escreix la quarantena, havent estat formats a l'Escola Integralia. Cal posar en relleu que, l'octubre de l'any 2015, MútuaTerrassa va rebre per aquesta iniciativa el premi internacional a l'excel·lència en responsabilitat social corporativa per part de la International Hospital Federation, Awards 2015, en el 39è Congrés, celebrat a Chicago.

 

Al llarg del 2015 s'han anat produint sessions de treball per tal de repensar i reformular les línies cabdals del posicionament estratègic de MútuaTerrassa, en tota la seva extensió. Per bé que encara no s'han finalitzat els treballs que han de produir el Pla Estratègic Corporatiu de MútuaTerrassa, les conclusions parcials que s'han anat consensuant han anat tenint traducció palpable a cadascun dels distints, àmbits de servei en els que MútuaTerrassa es desenvolupa.

 

Casa Vapor Gran. El cèntric edifici, adquirit per Fundació Vallparadís a principis del 2014, s'ha remodelat completament per adaptar-lo com a centre d'atenció a ersones grans i amb dependència. Els treballs es van concloure a principis del 2015, i la posada en marxa d'aquestes noves instal·lacions es va dur a terme el mes de juny de 2015. Es varen traslladar els residents de la Casa Marquès i els del Residencial Vallparadís. En el moment de redactar aquest informe l'ocupació de la Casa Vapor Gran és pràcticament del 100%.

 

L'any 2015, Àptima Centre Clínic ha seguit creixent en activitat. El 27 d'octubre de 2015 el Consell d'Administració de la Societat va elaborar el projecte de fusió per absorció d'Àptima Centre Clínic, S.L. (entitat absorbent) i Àptima 2, S.L.U.(entitat absorbida). En aquesta operació de fusió per absorció la Societat incorporà la totalitat del patrimoni, drets i obligacions de l'entitat absorbida, que s'extingirà sense liquidació. L'operació de fusió té efectes comptables a partir de l'1 de gener de 2016.

 

Global Compact. Els esforços fets al llarg dels darrers sis anys de treball i participació en aquesta iniciativa mundial que parteix de les Nacions Unides, s'han vist reconeguts amb el nivell Global Compact Advanced, en el 5è Informe de Compromís social de l'entitat. Aquest informe integra la informació més rellevant dels àmbits de servei de MútuaTerrassa, completada amb els aspectes socials, mediambientals i de govern corporatiu, oferint una visió més completa del compromís social del conjunt de persones i professionals que formen MútuaTerrassa. Concretament, aquest informe -referit a l'exercici de 2014 i presentat dins el 2015- descriu el recorregut de 48 iniciatives, incorporant indicadors que posen de relleu la seva gestió. La mirada social de l'entitat ha estat més visible, transversal i participativa, amb la creació del Comitè "Mútua i Societat" que pretén ser un punt de trobada dels distints àmbits de servei en els que ens desenvolupem, i un focus de dinamització i caixa de ressonància de totes les iniciatives que es duen a terme al respecte.

 

Per finalitzar només posar en relleu que les dades que consten en aquest "Fets iXifres 2015" fan referència a l'Entitat vista en la seva totalitat (MútuaTerrassa), incloent totes les societats depenents, així com aquelles fundacions constituïdes en el seu dia per l'Entitat i que es troben vinculades per governança, gestió i objectius.

 

En síntesi, un any 2015 complex i no lliure de dificultats. Seguim construint i avançant entre tots per la MútuaTerrassa, d'avui i del futur


Arxius
Fets i xifres 2015
Fets i xifres 2015

Darrera actualització: 29/06/2016   
® MútuaTerrassa | Contacte